مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حیدر على
نام خانوادگی:ایوبی
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر

زندگی نامه

زندگینامه ایشان به زودی ثبت خواهد شد.